معرفی CBR

 توانبخشی مبتنی بر جامعه: به معنای ایجاد حقوق و فرصتهای برابر، بسیج جامعه، توانمند سازی، همکاری و مشارکت ، ارتقاء کیفیت زندگی، توجه به  فقر، فرصت در امرار معاش و تحصیل است.

توانبخشی مبتنی بر جامعه به سه صورت انجام می گردد:

1-از طریق مراکز بهداشت و خانه های بهداشت

2-دهیاران و شوراهای توانبخشی محلی

3-تسهیل گران میانی و محلی

در واقع برنامه توانبخشی مبنتی برجامعه (C.B.R) از سال 1375 در مناطق روستایی کشورمان با همکاری شبکه بهداشت (PHC) آغاز شده است و هم اکنون در 30 استان کشور در سطح 202 شهرستان  و با همکاری سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی از قبیل  شبکه بهداشت، سازمان دهیاریها و ... و با رویکرد چند بخشی اجرا می گردد این برنامه در شهرستان گناباد از سال 1387 با شناسایی قریب به 300 توانجو از 20 روستای شهرستان و با 17 تسهیلگرداوطلب  محلی کار خود را آغاز کرده و هم اکنون با تحت پوشش قرار دادن 950 توانجو از 80 روستای شهرستان  و 37 تسهیلگر داوطلب محلی مستقر در روستا به فعالیت خود ادامه می دهد

مراحل اجرای کار

در آغاز فرد تسهیلگر با مراجعه به درب منزل تک تک  افراد روستا به شناسایی معلولین بر اساس اطلاعاتی که از طریق دورههای آموزش کسب کرده اند اقدام می کنند سپس به بررسی نیازها در زمینه های ذیل می پردازند:

1-  نیازهای توانپزشکی

2-  نیازهای آموزشی

3- اعطای وسایل توانبخشی

4- نیازهای مادی و اقتصادی

شما اینجا هستید: Home C B R درباره CBR