روستاهای تحت پوشش

طرح cbr  در تعدادی از استانها به اجرا در آمده که شهر ستان گناباد نیز از جمله مناطق اجرای طرح در استان خراسان رضوی می باشددر حال حاضر این طرح در 20 روستا  شامل گیسور ، نوده پشنگ ، ارو اسوک ،بیلند، بهاباد ، ریاب ،رهن ، سنو زببد ، روشناوند، حاجی آباد، بیمرغ ، نوده گناباد، خیبری، دلوئی، باغ آسیا، قوژد، مند ، قنبر آباد در حال اجرا می باشد. در هر روستا فردی به عنوان تسهیلگر محلی رابط بهزیستی و فرد معلول است که این تسهیلگران میانی زیر نظر تسهیلگر میانی انجام وظیفه می کنندکه در واقع هدف، انجام سریعتر و بهتر کار برای معلولین است.

شما اینجا هستید: Home C B R روستاهای تحت پوشش