کتابخانه

در حال حاضر قریب به 2000 کتاب بریل، گویا و عادی در کتابخانه موسسه موجود می باشد.